Studia z dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej, t. LV, z. 2 (2020)

p007 0 00 01Spis treści

 


Artykuły

p007 0 00 01Karol Łopatecki, Rzeczywistość sądowo-prawna jednodworców w świetle dzieła Wincentego Dunin-Marcinkiewicza Pińska szlachta

The Judicial and Legal Reality of Odnodvortsy in the Light of Wincenty Dunin-Marcinkiewicz’s Work The Nobility of Pinsk

 
p007 0 00 01Andrzej Buczyło, Od Kościoła rzymskokatolickiego, przez Kościół unicki, do Kościoła prawosławnego. Pokasacyjne dzieje świątyń dominikanów w Janowie Podlaskim i reformatów w Białej Podlaskiej

From Roman Catholic Church through Uniate Church to Orthodox Church. The Post-Dissolution History of Dominican Church at Janów Podlaski and of Reformed Friars Minor at Biała Podlaska 


p007 0 00 01Jerzy Gorzelik, Katolicyzm i Wielka Wojna. Upamiętnienie poległych i tożsamościowe konstrukty w Europie Środkowej na przykładzie kościołów św. Jadwigi w Opawie i św. Brunona w Giżycku

Catholicism and the Great War. Commemoration of the Fallen and Identity Constructs in Central Europe on the Example of the Churches of St Hedwig in Opava and St Bruno in Giżycko


p007 0 00 01Katarzyna Kurza, Ujednolicanie dyskursów w państwie unaradawiającym: ugrupowania rządzące wobec ludności białoruskiej w II Rzeczypospolitej

Unification of Discourses in a Nationalising State: Governing Groups towards the Belarusian Population in the Second Polish Republic 


p007 0 00 01Marek Wojnar, Myśl polityczna Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów w drugiej połowie lat trzydziestych w świetle nowych dokumentów

Political Thought of the Organization of Ukrainian Nationalists in the Second Half of the 1930s in the Light of New Documents

 

p007 0 00 01Paweł Rokicki, Obiekt „Kazilas”. Inwigilacja komendanta Okręgu Wileńskiego ZWZ płk. Nikodema Sulika przez NKWD-NKGB w latach 1940–1941

‘Kazilas’ Object. The NKVD-NKGB Surveillance of the ZWZ Vilnius District Commandant, Col Nikodem Sulik, in 1940–41


 

p007 0 00 01Kamila Kamińska-Chełminiak, Wpływ Związku Radzieckiego na proces tworzenia cenzury państwowej w Polsce (1944–1945)

The Soviet Union’s Impact on the Process of Formation of the State Censorship in Poland (1944–45)
p007 0 00 01Eleonora Kirwiel, Nieformalne grupy i ruchy społeczne w ostatnich latach ZSRR
Informal Groups and Social Movements in the Last Years of the USSR

 

p007 0 00 01Ryszard Radzik, Tożsamości zbiorowe Słowian Wschodnich. Analiza porównawcza
Collective Identities of East Slavs: A Comparative Analysis

  

Artykuły recenzyjne i recenzje

p007 0 00 01 Jerzy Gordziejew, Uwagi na temat subkultur młodzieżowych w Grodnie w latach sześćdziesiątych–osiemdziesiątych XX w.

Some Remarks on the Youth Subcultures in Hrodna in the 1960s–1980s

 

p007 0 00 01Prasowy obraz wydarzeń wojennych (Lilla Moroz-Grzelak)

 

 

p007 0 00 01Wytyczne dla autorów

 

p007 0 00 01Zasady recenzowania artykułów

 

p007 0 00 01Recenzenci współpracujący ze „Studiami z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej”

 

 

 powrotSDR